top of page
banner home

VERKOOPSVOORWAARDEN

Algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden:

 1. Onverminderd de toepasselijkheid en eventuele bijzondere voorwaarden, die voorrang hebben op huidige algemene voorwaarden, geschieden al onze verkopen en om het even welke prestaties onder de hierna volgende voorwaarden. Deze hebben van rechtswege voorrang op de aankoopvoorwaarden van de klant. De eventuele nietigheid van een of meerdere bedingen uit deze algemene voorwaarden, doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere clausules.

 2. De aanbiedingen door ons of in onze naam gedaan, gelden slechts veertien dagen te rekenen vanaf de datum van het aanbod, behoudens afwijkend beding.

 3. Onze prijzen zijn exclusief B.T.W., taksen, verpakkings-, verplaatsings- en transportkosten tenzij anders vermeld.

 4. De opgegeven uitvoerings- of leveringstermijnen gelden slechts ten indicatieven titel. Het overschrijden van de voorziene uitvoerings- of leveringstermijn kan onder geen enkele voorwaarde, behoudens in geval van opzet of zware fout in hoofde van de verkoper, de verbreking van de koopovereenkomst met zich meebrengen. Elke vertraging in de uitvoering waarvan de koper kennis zou krijgen, zal evenwel zo spoedig moegelijk ter kennis gebracht worden aan de koper. Wijzigingen in de bestelling hebben automatisch tot gevolg dat de vooropgestelde vermoedelijke levertermijnen vervallen.

 5. Levering van goederen gebeurt te 8890 Moorslede (België), Breulstraat 110A, zoals gespecificeerd op de voorzijde van de factuur, op het ogenblijk dat de goederen aldaar ter beschikking gesteld worden van de koper. De goederen worden vervoerd op kosten en risico van de koper.

 6. Klachten wegens zichtbare gebreken moeten schriftelijk geformuleerd worden door voorbehoud te maken op de leveringsbon. Klachten wegens verborgen gebreken dienen schriftelijk geformuleerd te worden met duidelijke vermelding van de gebreken. Partijen komen overeen dat de korte termijn waarvan sprake in artikel 1648 B.W. of in andere toepasselijke wettelijke bepalingen, op 6 maand bepaald wordt vanaf de levering.De verkoper heeft de keuze om hetzij de overeenkomst te ontbinden, hetzij de gebrekkige goederen te vervangen. De aansprakelijkheid van de verkoper is steeds beperkt tot maximaal de waarde van de goederen waarop de overeenkomst staat. De verkoper zal niet aansprakelijk kunnen gesteld worden voor onrechtstreekse schade. De verkoper zal bovendien niet kunnen aangesproken worden wanneer de goederen reeds bewerkt of verwerkt zijn. Gebrekkige goederen kunnen slechts teruggezonden worden na schriftelijk akkoord van de verkoper en reizen steeds op kosten en risico van de koper. Het akkoord van de verkoper om de goederen terug te nemen houdt geen erkenning van zijn aansprakelijkheid in. 

 7. De facturen zijn betaalbaar 30 dagen na factuurdatum, tenzij andere betalingsvoorwaarden op de voorzijde van de factuur gespecificeerd worden. Elk bedrag dat onbetaald blijft op de vervaldag zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een interest opleveren gelijk aan de interestvoet zoals bepaald in de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, vermeerderd met zeven procentpunten en afgerond tot het hogere halve procentpunt met een minimum van 12% per jaar. Ingeval van niet-betaling op de vervaldag zal het openstaand factuurbedrag – na ingebrekestelling – verhoogd worden met 20% met een minimum van 100,00 euro ten titel van conventionele en forfaitair bepaalde schadeloosstelling, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt. Dit schadebeding is geen vergoeding voor eventuele gerechtelijke invorderingkosten. De niet-betaling van een factuur op de vervaldag brengt de onmiddellijke opeisbaarheid van alle openstaande facturen, zelfs de niet-vervallen, met zich mee, zonder rekening te houden met voordien toegestane betalingsvoorwaarden. De voorbehoudloze betaling van een gedeelte van het gefactureerd bedrag, geldt als aanvaarding van de factuur. Gedeeltelijke afbetalingen worden aanvaard onder alle voorbehoud en zonder enige nadelige erkentenis. Ze worden toegekend op eventueel gemaakte gerechtkosten, daarna op de vervallen rente, vervolgens op de forfaitaire schadevergoeding en tenslotte op de hoofdsom. 

 8. De aanvraag tot concordaat (hetzij minnelijk, hetzij gerechtelijk), staking van betaling – zelfs niet officieel vastgesteld – of elk ander feit wijzend op de insolvabiliteit van de koper, heeft voor gevolg dat de facturen betreffende de geleverde goederen onmiddellijk opeisbaar zijn. 

 9. Betalingen aan tussenpersonen zijn slechts bevrijdend voor zover ze aan de verkoper worden overgemaakt. 

 10. Wanneer de verkoper, wegens overmacht, in de onmogelijkheid verkeert om de overeenkomst uit te voeren, zelfs wanneer de overmacht niet tot blijvende en/of volstrekte onmogelijkheid tot uitvoering leid, heeft de verkoper het recht om het contract te annuleren door eenvoudige schriftelijke betekening aan de koper van de reden die de uitvoering van het contract verhindert. De verkoper zal in dit geval geen enkele schadevergoeding aan de koper verschuldigd zijn. Worden ondermeer als gevallen van overmacht beschouwd: natuuromstandigheden, staking of lock-out, brand, overstroming, inbeslagname, embargo, tekort aan transportmiddelen, algemene schaarste aan grondstoffen of goederen, beperkingen op het energieverbruik en dit onafhankelijk van het feit of de overmacht zich voordoet bij de verkoper of bij één van zijn leveranciers. 

 11. De aan de koper geleverde goederen, zelfs wanneer deze door hem worden gebruikt, blijven eigendom van de verkoper tot op het ogenblijk van de betaling van hun prijs. De koper verbind er zich toe de goederen niet te verkopen noch aan derden af te staan of als zekerheid aan te wenden, zolang zij eigendom van de verkoper blijven. In geval van niet-naleving van dit verbod zal een forfaitaire schadevergoeding van 20% van de verkoopsprijs door de koper verschuldigd zijn. Worden de koopwaren toch verkocht, dan komt het recht op de daaruit resulterende verkoopsprijs in de plaats van de geleverde waren. De koper draagt vanaf het tijdstip van de totstandkoming van de overeenkomst het risico van beschadiging, vernieling en verdwijning.

 12. De overeenkomst wordt uitgevoerd op de maatschappelijke zetel van de verkoper. Het Belgische recht is van toepassing. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de bepalingen vervat in het Weense Koopverdrag van 11 april 1980 inzake internationale koop niet van toepassing zijn op hun huidige en toekomstige relaties. Alle geschillen behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement van de verkoper, tenzij de eiser de overeenkomstig artikel 624 Ger. W.b bevoegde rechtbanken verkiest.

Conditions Générales de vente et de livraison: 

 1. Sous réserve de conditions particulières en vigueur prévalant sur les présentes conditions générales, toutes nos livraisons et prestations de toutes sortes se font aux conditions mentionnées ci-dessous. Ces conditions prévalent de plein droit sur les conditions d’achat du client. La nullité éventuelle d’une ou plusieurs clauses de présentes conditions générales, ne porte pas préjudice à l’application de toute autre clause.

 2. Les offres faites par nous ou en notre nom, sont seulement valables pendant une période de quatorze jours a compter de la date de l’offre sauf stipulation explicite contraire.

 3. Nos prix ne comprennent pas la T.V.A. ni les taxes et les frais d’emballage, les frais de déplacement et les frais de transport sauf stipulation écrite contraire.

 4. Les délais de livraison ou d’exécution ne sont donnes qu’à titre indicatif. Le dépassement du délai de livraison prévu ne peut en aucun cas entraîner l’annulation du contrat d’achat, sauf dans le cas d’intention ou de faute grave dans le chef du vendeur. Cependant, nous aviserons l’acheteur le plus rapidement possible de tout retard dans l’exécution, dont nous serions informes en tant que vendeur. Les modifications de la commande entraînent automatiquement l’annulation des délais probables de livraison proposes.

 5. La livraison des marchandises se passe à 8890 Moorslede (Belgique), Breulstraat 110 A, spécifié au rétro des factures, au moment où les marchandises sont mises à la disposition de l’acheteur. Les marchandises voyageront toujours aux risques et périls de l’acheteur.

 6. Les réclamations du chef des vices apparents devront être formulées par écrit sur le bon de livraison. Les vices cachés doivent être formulés par écrit, accompagnés d’une description nette des vices. Le court terme mentionné à l’article 1648 C.C. ou dans autres lois applicables, est déterminé, en commun accord entre les parties, à un délai de six mois à partir de la livraison. Le vendeur aura le droit de résoudre la convention ou de remplacer les marchandises défectueuses. La responsabilité du vendeur est limitée à la valeur des produits faisant l’objet de la convention. Le vendeur ne peut être tenu responsable des dommages indirects. L’acheteur ne pourra se retourner contre le vendeur lorsque les marchandises ont été transformées ou revendues. Des marchandises défectueuses ne pourront pas être renvoyées qu’après accord écrit du vendeur et voyageront toujours aux frais et risques de l’acheteur. L’accord du vendeur de reprendre les marchandises ne pourra pas être invoqué par l’acheteur comme reconnaissance de responsabilité.

 7. Les factures sont payables dans les 30 jours de la date de la facture, sauf stipulation d’autres conditions de paiement, mentionnées au recto de la facture.
  Tout montant rester impayé à l’échéance sera productif, de plein droit et sans mise en demeure préalable, d’un intérêt comme prévu dans la loi de 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales majoré de sept points de pourcentage et arrondi au demi-point de pourcentage supérieur et avec un minimum de 12% par an. En cas de non-paiement à l’échéance, le montant de facture resté ouvert sera augmenté de plein droit – après mise en demeure – de 20% avec un minimum de 100,00 euros à titre d’indemnisation conventionnelle et forfaitaire, même en cas d’attribution de délais de grâce. Cette clause de dommages n’est pas une indemnité pour des frais de recouvrement judiciaires éventuels. Le non-paiement d’une facture venue à son échéance entraîne l’exigibilité immédiate de la totalité des créances, même les créances non-échues, sans qu’il droit être tenu compte des conditions de paiement préalablement consenties. Le paiement sans réserve d’une partie d’un montant facturé vaudra acceptation de la facture. Des paiements partiels seront acceptés sous toutes réserves et sans aucune reconnaissance préjudiciable. Ils seront imputés aux frais judiciaires éventuels, puis aux intérêts échus, ensuite à l’indemnité forfaitaire, et finalement au montant principal.

 8. La demande de concordat (soit à l’amiable, soit judiciairement), l’arrêt de paiement – même constaté officieusement – ou tout autre fait indiquant l’insolvabilité de l’acheteur, a pour conséquence que les factures ayant trait aux marchandises livrées, sont immédiatement exigibles.

 9. Les paiements faits entre les mains d’intermédiaires seront seulement libératoires pour autant qu’ils sont remis au vendeur.

 10. Lorsque, par suite de force majeure, le vendeur se trouve dans l’impossibilité d’exécuter le contrat, même si la force majeure n’empêche pas durablement et/ou absolument l’exécution des obligations, le vendeur a le droit d’annuler le contrat par simple signification par écrit au client de la cause empêchant l’exécution du contrat. Dans ce cas, le vendeur n’est pas tenu de verser des dommages-intérêts à l’acheteur. Sont considérés entre autres comme cas de force majeure : phénomènes naturels, grève ou lock-out, incendie, inondation, saisie, embargo, manque de moyens de transport, pénurie générale de matières premières ou de marchandises, restrictions de consommation d’énergie, et ceci indépendamment du fait que la force majeure se présente chez le vendeur ou chez ses fournisseurs.

 11. Les marchandises restent la propriété du vendeur jusqu’au paiement intégral de leur prix. L’acheteur s’abstient de vendre ou de céder les choses ou de les utiliser en tant que sûreté, tant qu’elles restent la propriété du vendeur. En cas de non-respect de cette interdiction, des dommages intérêts s’élevant à 20% du prix seront dus par l’acheteur au vendeur. En cas de revente des marchandises, le droit sur le prix de vente qui en découle se substitue aux marchandises fournies. L’acheteur supporte le risque de détérioration et de disparition des marchandises à partir de la conclusion de la convention. L’exécution du contrat a lieu au siège social du vendeur. Le droit belge s’applique au contrat. Les parties conviennent expressément que les dispositions de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises, ne sont pas applicables à leurs relations actuelles et futures.

 12. Tous litiges seront soumis à la juridiction des tribunaux de l’arrondissement judiciaire du vendeur, sauf si le demander préfère les tribunaux compétents conformément à l’article 624 C.J.

General Terms and Conditions of Sale and Delivery:

 1. Without prejudice to the applicability of special terms and conditions, if any, which prevail over the present general terms and conditions. All our sales and other performances whatsoever shall be subject to the present terms and conditions. They prevail, as of right, over the purchase conditions of the customer. The nullity, if any of one or more clauses of the present general terms and conditions, does not impair the applicability of all other clauses.

 2. The offers made by us or on our behalf shall remain valid for no more than fourteen days as from the date of the offer, unless otherwise agreed upon.

 3. Our prices are VAT, taxes, packaging, travelling and transport costs excluded, unless other mentioned.

 4. Terms of completion of delivery are merely indicative. Exceeding the expected terms of completion or delivery can under no terms, except in cases of deliberate or serious failure of the seller result in the termination of the sales agreement. Any delay in the completion of the order, which comes to be known to the seller shall nevertheless be communicated to the purchaser as soon as possible. Modifications in the order shall automatically imply that the
  presupposed terms of delivery are cancelled.

 5. The delivery of the goods occurs in 8890 Moorslede (Belgium), Breulstraat 110A, as specified on the recto side of the invoice, at the moment the goods are held at the disposal of the purchaser. The goods shall travel at the expenses and the risks of the purchaser.

 6. All complaints for apparent defects shall be communicated in written by formulating reserve on the delivery form. All complaints for hidden defects shall be made in written with a detailed indication of the defects. Parties agree that the short term referred to in article 1648 of the Belgian Civil Code or in any other applicable legal stipulation shall be determined at 6 months as from the date of delivery. The seller can choose either to cancel the agreement or to replace the defective goods. The responsibility of the seller shall in all, and any case be limited to nothing more than the value of the goods referred to in the agreement. The seller cannot be held responsible for consequential damage. Neither can the seller be held responsible for goods, which have already been processed. Defective goods can only be returned upon written authorization of the seller and shall always travel at the expenses and the risks of the purchaser. The authorization of the seller to take back the goods shall in no case be intended as an acknowledgment of responsibility.

 7. The invoices shall be paid at thirty (30) days after the date of invoicing, unless other payment terms and conditions have been agreed upon on the recto side of the invoice. All amounts that remain unpaid at their maturity date shall produce, as of right and without a previous writ of summons, an interest rate calculated as the interest rate stipulated in the Belgian Law of August 2nd 2002 on combating payment delays in commercial transactions, plus seven per cent points and rounded off to the higher half per cent point and with a minimum of twelve (12) per cent per year. In default of payment at the maturity date, the outstanding amount of the invoice shall be increased – after writ of summons – with twenty (20) per cent, with a minimum of 100,00 euro as a conventional and lump compensation, even when terms of payment have been granted. This compensation shall in no case cover judicial collection costs.
  Default of payments of an invoice at the maturity date shall cause all outstanding, even unmatured invoices to fall due immediately notwithstanding previously granted terms of payment. The unreserved payment of part of the invoice shall be considered as an acceptance of the full invoice. Partial instalment payments are accepted under full reserve and without any acknowledgement prejudicial to our interests. They shall be appropriated first to the judicial costs, if any, then to the matured interests, then to the lump compensation and finally to the principal amount.

 8. A claim for composition (amicably or judicially), suspension of payments – even if not officially ascertained – or any other fact pointing at the insolvency of the purchaser shall cause all invoices related to the delivered goods immediately to fall due.

 9. Payments to intermediaries shall only have a franking effect after they have been transferred to the seller.

 10. When the seller, due to force majeure is in the impossibility to perform the agreement, even when the force majeure does not result in a permanent and/or absolute impossibility to perform, the seller shall be entitled to cancel the agreement by simply serving upon the purchaser the reason which prevents him for performing the agreement. In such event the seller shall not be liable to any compensation on behalf of the purchaser. Shall be considered, amongst others, as force majeure or acts of God: circumstances of nature, strike or lock-out, fire flood, seizure, embargo, lack of transport means, general lack of raw materials or goods, limited energy consumption an this irrespective of whether this force majeure or act of God occurs with the seller or one of his suppliers.

 11. The goods supplied to the purchaser shall, even after processing by the latter, remain the property of the seller until full payment. The purchaser undertakes not to sell the goods or to transfer them to third parties nor to use them as a pledge as long as they remain the property of the seller. In case of non-respect of this embargo, the purchaser shall owe a lump compensation of twenty (20) per cent of the sales price. If the goods are sold nonetheless, the entitlement to the resulting sales prices substitutes the supplied goods. The purchaser shall support, as from the moment of realization of the agreement, the risks for damage, destruction and elimination.

 12. The agreement is carried out at the registered office of the seller and is subject to the Belgian law. The parties explicitly agree that their present and future relations shall not be subject to the stipulations of the Vienna Treaty of the International Sale of Goods of April 11th 1980. All disputes shall be settled by the Courts of the district of the seller, unless the plaintiff prefers the Courts, which are competent in pursuance with Article 624 of the Belgian Judicial code.

bottom of page